JavaScript中0、空字符串、'0'是true还是false?

45 2019-9-16 16:10

"" == false 结果是true   在js中空字符串与0相等  即空字符串等于false

0 == false  结果是tue   比较的时候 布尔类型的转换成number类型  false 为0  true 为1

“0” == fase 结果是true  字符串准成number 

Boolean("0") 结果是true  字符串转成了布尔类型  空字符串为false  非空字符串为true